පාස්පෝට් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවය සඳුදා ස්ථාන කිහිපයක දී
 

පාස්පෝට් නිකුත් කිරීමේ එක්දින සේවය සඳුදා ස්ථාන කිහිපයක දී .

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ එක්දින සේවය යටතේ ගුවන්ගමන් බලපත් (Passport) ලබාදීම ස්ථාන කිහිපයක දී සිදුකිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ.

මේ අනුව ගුවන්ගමන් බලපත් ලබාදීම 2022 ජූලි මස 04 වන සඳුදා දින සිට මාතර, වවුනියාව, මහනුවර ප්‍රදේශීය කාර්යාලවල ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්