පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන පිවිසුම් මාර්ග දෙක මේ වන විට තාවකාලිකව වසා ඇති බව පොලිසිය සඳහන් කරයි .

 

එබැවින් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

අද උදෑසන 10ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්