පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනවලදී මන්ත්‍රීවරුන්ට රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ කිරීමට තීරණය කර ඇත.

වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සනහන් කරන්නේ ජංගම පරීක්ෂණ රථයක් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයට කැඳවා මෙසේ පරීක්ෂණ කිරීමට අදහස් කර ඇති බවයි.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කැමැත්ත මත එම පරීක්ෂණවලට සහභාගි විය හැකි බවද ඔහු සනහන් කල අතර පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානීන් මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ හා පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගෙනය.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්