කළු ගඟ ද්රෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාපකවල ජල මට්ටම් ඉහළ යාම හේතුවෙන් ප්රදේශ කිහිපයකට ගංවතුර අවදානමක් ඉදිරි පැය 24 තුළ මතුව ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල, රත්නපුර, කුරුවිට, අයගම, ඇලපාත, පාලින්ද නුවර සහ බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල කළු ගඟේ පහත්බිම්වල සිටින ජනතාවට සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්රදේශ හරහා ගමන් කළු ගඟ ද්රෝණිය තුළ නඩත්තු කරනු ලබන ගංඟා ජල මාපක වල ජල මට්ටම් ඉහළ යාම හේතුවෙන් ප්රදේශ කිහිපයකට ගංවතුර අවදානමක් ඉදිරි පැය 24 තුළ මතුව ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව පැල්මඩුල්ල, නිවිතිගල, රත්නපුර, කුරුවිට, අයගම, ඇලපාත, පාලින්ද නුවර සහ බුලත් සිංහල ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල කළු ගඟේ පහත්බිම්වල සිටින ජනතාවට සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් දැඩි සැලකිල්ලකින් කටයුතු කරන ලෙස එම ප්රදේශවල පදිංචි මහජනතාවගෙන් සහ ප්රදේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන පදවන්නන්ගෙන් මේ පිළිබඳව අවදානයෙන් සිටින ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්