පසුගිය 21 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මතවූ පනත් කෙටුම්පත් 3ක් කථානායකවරයා විසින් සහතික කර තිබේ.

කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන), අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) සහ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත් සඳහා කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සිය සහතිකය ඊයේ (23) සටහන් කළේය.

කම්කරු ආරවුල් විසඳීමේදී මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණවල පවතින තදබදය අවමකිරීම සඳහා කම්කරු විනිශ්චය අධිකාරිවල සභාපතිවරුන් අතිරේක මහෙස්ත්‍රාත්වරුන් ලෙස සැලකීම හා ඒ හා සබැඳී කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලසීම කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන)පනත් කෙටුම්පත මගින් අපේක්ෂා කෙරේ.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත මගින් 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 442 වන වගන්තිය සංශෝධනය කරනු ලබන අතර නඩුවක එක් එක් පාර්ශ්වයකට නඩු තීන්දුවේ හෝ නඩු වාර්තාවේ අවසාන ආඥාවේ එක් සහතික පිටපතක් ගාස්තු අය කිරීමෙන් තොරව ලබාදීම සිදුවේ.

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත මගින් සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහ පනතට 154 (අ) නව වගන්තිය ඇතුළත් කෙරෙන අතර යම් නීති කෘත්‍යයන්හීදී ඇතැම් ලේඛන විධිමත් ඔප්පු කිරීමෙන් නිදහස් කිරීම සිදුවේ.

ඒ අනුව මෙම පනත් කෙටුම්පත් 2022 අංක 17 දරණ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන), 2022 අංක 18 දරණ අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) සහ 2022 අංක 19 දරන කාර්මික ආරවුල් (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් ලෙස ඊයේ (23) සිට බලාත්මක වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්