සියලුම අමාත්යවරුන් වසරක කාලයක් වැටුප් ලබා ගැනීමකින් තොරව එම ධුරයන්හි කටයුතු කිරීමට එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අග්රාමාත්යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවට සියලුම අමාත්යවරු එකඟවු බවයි කැබිනට් ප්රකාශක අමාත්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්