නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ (UDA) නව සභාපතිවරයා ලෙස නිමේෂ් හේරත් මහතා පත් කර තිබේ.

නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

නිමේෂ් හේරත් මහතා පසුගිය වසර 8 තුළ ආගන්තුක සත්කාර ක්ෂේත්‍රය සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන වල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය, අලෙවිකරණය, ව්‍යාපාර සංවර්ධනය, විකුණුම් සහ අලෙවි කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සහ ඩිජිටල් අලෙවිකරණය ඇතුළු කෂේත්‍ර රැසක වසර 15කට අධික වෘත්තීය සේවා පළපුරුද්දක් සහිත අයකු බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්