දුම්රිය ගාස්තු ඉහළට

මේ මස ( ජුලි ) 12 වනදා සිට දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අවම දුම්රිය ගාස්තුව රුපියල් 20 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්