ජූනි මස 1 වැනිදා සිට දුම්රියේ වෙන්කළ ආසන සඳහා පමණක් 30%කින් ගාස්තුව වැඩිකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

බස් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව එම තීරණය ගත් බවයි දුම්රිය සාමාන්යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්