අමතර දුම්රිය ගමන්වාර සහ දුම්රිය මැදිරි සංඛ්‍යාව කඩිනමින් වැඩි කිරීමට පියවර ගන්නා බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර පැවසුවේ, නුවර – ගාල්ල දක්වා නව අන්තර් නගර දුම්රිය ගමන් වාර ආරම්භ කරන බවත් ඊට අමතරව අනෙකුත් ගමනාන්ත කරා යන දුම්රියවල ධාරිතාව වැඩි කිරීමට හෝ නව දුම්රිය හඳුන්වා දීමට ද කටයුතු කරන බවයි.

බස් ගාස්තු ඉහළ යාමත් සමග දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා මගීන් සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම හමුවේ එම පියවර ගත් බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ධම්මික ජයසුන්දර මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්