සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් ඩෙංගු මර්දන දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඩෙංගු මර්දන දිනය ලෙස ජූලි 25 වන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඩෙංගු අධි වසංගත තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවධානමක් නිරීක්ෂණය වීම නිසා මෙම දිනය ප්‍රකාශයට පත් කළ බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කියා සිටී.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්