ජාතික හැදුනුම්පත් කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ඉල්ලුම්කරුවන් සදහා දින සහ අංක වෙන් කර ගැනීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් හදුන්වාදීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පියවර ගෙන තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ කිසියම් ඉල්ලුම්කරුවෙකුට තම ජාතික හැදුනුම්පත කඩිනමින් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත සදහන් ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් අංක අමතා ඒ බව දැනුම් දිය හැකි බවයි.

0115 226 126 හා 0115 226 100

එමෙන්ම ජාතික හැදුනුම්පත ලබා ගැනීම සදහා බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ දකුණු පළාත් කාර්යාලයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කරන ඉල්ලුම්කරුවන් වෙතොත්, දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුවීමට පෙර තම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැදුනුම්පත් අංශයට යොමු වී හෝ ඉහත දුරකථන අංක මගින් දිනයක් හා අංකයක් වෙන් කර ගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

සාමාන්‍ය සේවය යටතේ ජාතික හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පුද්ගලයන්හට තම ඉල්ලුම්පත් ග්‍රාම නිලධාරී මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හැදුනුම්පත් අංශයට යොමු කළ හැකි අතර, එම ඉල්ලුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව ජාතික හැදුනුම්පත මුද්‍රණය කර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් ඉල්ලුම්කරුවන් වෙත යොමු කරනු ලබයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්