වියළි කාලගුණයත් සමග ජල මූලාශ්‍රවල, ජල ධාරිතාව පහළ බැසීම නිසා ඇතැම් ප්‍රදේශවලට ජලය බෙදා හැරීමේදී ගැටලු මතුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, දවසේ පැය 24 පුරාම එකම ධාරිතාවකින් ජල සම්පාදනය කිරීමට අපහසුතා පැනනැගී ඇති බවත් උස්බිම් ප්‍රදේශ වෙත ජලය බෙදාහැරීමේ අඩු පීඩන තත්ත්වයත් ඇතිවිය හැකි බවයි.

මේ හේතුවෙන් අවශ්‍ය ම කටයුතු සඳහා පමණක් නළ ජලය භාවිතා කර, ජලය නොලැබෙන පාරිභෝගිකයින්ගේ බීමට අවශ්‍ය ජලය ලබාදීමට සහයෝගය ලබාදෙන ලෙස ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ජල පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්