ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිටින තෙක් සිය කාර්යාලයේ බලතල, යුතුකම් සහ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 37 (1) වගන්තිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහව මහතාව ජනපති ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිටින තෙක් සිය කාර්යාලයේ බලතල, යුතුකම් සහ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පත් කර තිබෙන බව සදහන් වේ.

අදාල නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්