අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙකු තෝරා පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීම අවසන් වී තිබේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට ඡන්දය ගණන් කිරීම අරඹා තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්