ගෝල්ෆේස් අරගලයට කළ ප$හරදීමේ විමර්ශන ඇරඹේ
අරගලකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මැද විමර්ශන අංශ විසින් විමර්ශන කටයුතු දැනටමත් අරඹා ඇති බවට වාර්ථා වෙනවා. අරගලකරුවන් කවයක් මෙන් වට වී විමර්ශන නිළදාරින්හට ආරක්ෂාව සපයන ආකාරයත් යුහුසුලුව ඔවුන්ට සහය වන බවත් වාර්ථා වෙනවා.


මේ අවස්ථාවේදී අරගල භූමිය සාමකාමීව තිබෙන බවට වැඩි දුරටත් අරගල භූමියේ සිටින වාර්ථා කරුවන් පවසනවා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්