දිනකට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගමන් බලපත්‍ර සඳහා සේවාදායකයින් 1500 සීමාව ඉක්මවා සේවා කටයුතු ලබාදීම සිදු කෙරනවා.

නමුත් මේ වනවිට රටේ පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් මෙම ගමන් බලපත්‍ර සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා දිනකට සේවා සපයන සීමාව ද ඉක්මවා පැමිණීමක් වාර්තා වන බවයි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

ඒ අනුව ඊයේ (27) දිනයේ දී ගමන් බලපත්‍ර සේවාව ලබාගැනීම සඳහා නිකුත් කර තිබූ ටෝකන් පත්‍ර සංඛ්‍යාව 2500ක්.

එහෙත් ඊට සමාන තවත් පිරිසක් ද ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට එළියේ රැඳී සිටි බවයි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්