මේ වර්ෂය තුල (2022 ) වාහන සහ යතුරුපැදි නව ලියාපදිංචි කිරීමේ විශාල පහත බැසීමක් ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙම වසරේ ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිට අප්‍රේල් මස 30 දක්වා මාස හතර තුළ කාර් රථ 576 ක් සහ යතුරුපැදි 2,205 ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර ඇති බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ.

මේ අතර එම කාලය තුළ බස් රථ 199 ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර ඇති බව සදහන් කරයි.

තවද කොවිඩ් 19 වසංගත පැවැති පසුගිය 2021 වසර තුළ කාර් රථ 3,495 ක් ද, යතුරුපැදි 8,011 ක් ද, ලියාපදිංචි කර තිබූ බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්