කොළඹ වරාය, දකුණු ආසියාවේ සහ ඉන්දියානු උප මහද්වීපයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම වරාය බවට පත්ව තිබෙනවා.

ඒ ගෝලීය බහාලු‍ම් වරාය කාර්ය සාධන දර්ශකයේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමට අනුවයි.

තවද කොළඹ වරාය ඉන්දියානු සාගර සීමාවට මායිම් වූ රටවල් 23 අතරින් තුන්වැනි ස්ථානය ද, ලෝකයේ වරායන් 370 ක් අතරින් 22 වැනි ස්ථානය ද, හිමිකර ගැනීමට සමත්ව තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්