මේ වන විට නව රජයේ කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දීමේ කටයුතු කොළඹ අගමැති කාර්යාලයේ දී ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ අනුව නව අග්‍රමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා දිවුරුම් දීමෙන් පසු දැනට පවතින අමාත්‍ය මණ්ඩල යටතේම ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කරනු ලැබ තිබේ.

අමාත්‍ය ධූර පහතින්,

1.අග්‍රාමාත්‍ය ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය

2. මැතිතුමා ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මැතිතුමා – ධීවර අමාත්‍ය

3. ගරු සුසිල් ප්‍රේමයන්ත මැතිතුමා – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

4. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා – ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය

5. ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය හා ජල සම්පාදන අමාත්‍

6. ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා –  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය හා වනජීවී හා වන සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්‍ය

7. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා –  අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය

8. ගරු හරින් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා – සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය

9. ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමා, පා ම – වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය කර්මාන්ත අමාත්‍ය

10. ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා – නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස

11. ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මැතිතුමා – විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය

12. ගරු විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා – බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු

13. ගරු කංචන විජේසේකර මැතිතුමා – අමාත්‍ය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය

14. ගරු නසීර් අහමඩ් මැතිතුමා -පරිසර අමාත්‍ය

15. ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා – ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍ය හා වාරි මාර්ග අමාත්‍ය

16. ගරු මනුෂ නානායක්කාර මැතිතුමා – කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය

17. ගරු ටිරාන් අලස් මැතිතුමා – මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය

18. ගරු නලින් රුවන් ජීව ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා – වෙළඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍ය

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්