ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා. 

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 7 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 184 ක්.

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 03 කින් ඉහල දමා ඇති අතර නව මිල රුපියල් 213 ක් වනවා.

ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඩීසල් ලීටරයක මිල ද ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 03 කින්. ඒ අනුව ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 124 ක්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්