මෙවර අයවැය තුළින් නැවත බදු   ප්රතිශතය ඉහළ දැමිමට කටයුතු කරන බව අග්රමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා පවසයි.

අග්රමාත්යවරයා මේ බව පැවසුවේ බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය සමග පැවැති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදීයි.

තවද එහිදී, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු චීන ණය ප්රතිව්යුගත කිරීමක් සඳහා සාකච්ඡා කරන බවයි අග්රමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්