රජයේ අමාත්‍යාංශ 28ක් සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය
නිකුත් කර තිබේ.

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව එම ලේකම්වරුන්ගේ නම් ජනාධිපතිවරයාගේ නියමයෙන් ගැසට් කර තිබේ.

එහිදී මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහා එම්. එම් සිරිවර්ධන මහතා සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය පන්කර ඇති අතර අනුෂ පැල්පිට මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයට හා වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පරිසර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලෙසත් පත්කර තිබේ.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ගේ නාමාවලිය පහතින්,

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්