අද (22) දිනයේ ද පැය 02යි මිනිත්තු 30ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකරන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව, A සිට L දක්වා සහ P සිට W දක්වා වූ කලාප සඳහා දහවල් 12.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා වූ කාලය තුළ පැය 2 යි විනාඩි 30ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එමෙන්ම CC කලාපය සඳහා පෙරවරු 06.00 සිට පෙරවරු 08.00 දක්වා කාලය තුළ පැය දෙකක විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවනු ඇති.

මීට අමතරව M,N,O,X,Y හා Z කලාප සඳහා පෙරවරු 05.00 සිට පෙරවරු 08.00 දක්වා පැය 3 ක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකෙරෙන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්