අද ලිට්‍රෝ ගෑස් ලබාගත හැකි ස්ථාන ලැයිස්තුව නිකුත් කෙ​රේ

අද (23) දි‍නයේ දී ලිට්‍රෝ ගෘහස්ථ ගෑස් මිලදී ගත හැකි ස්ථානයන් සඳහන් වන ලැයිස්තුවක් ලිට්‍රෝ සමාගම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

අදාළ ස්ථාන පහතින්,

newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්