නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ විෂයයන් මෙන්ම කාර්යභාරයන් ගැසට් පත්‍රයක් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත. ඒ අනුව අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය තුලින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පෙන්වා දී ඇත්තේ යම් අමාත්‍යවරයෙකුට නිශ්චිතව පවරනු නොලැබූ සියලුම විෂයන් සහ කාර්යයන් දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය, සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන තමා යටතේ තවදුරටත් පවතින බවයි.

ජනාධිපති වරයාට එම බලතල පැවරී ඇත්තේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 44 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ 1 (අ) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ ය.

මේ අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථා 42 ක් අයත්ය.

කෙසේ නමුත් මුදල්, ආර්ථික, ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතට ආයතන 57 ක් අයත් අතර එම ආයතන අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යටතට අයත් වෙයි. ඊට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, මහා භාණ්ඩාගාරය, දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව, ජාතික හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩල ද අයත් වේ.

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ආයතන 15 ක්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ආයතන 36 ක්, ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට ආයතන 11 ක් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ආයතන 27 ක් ඇතුළත් කරමින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

අතිවිශේෂ ගැසට්ටුව බලන්නhttps://bit.ly/3t6MIGo

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්