උත්සව සමය හේතුවෙන් අඩු ආදායම්ලාභී සහ සමෘද්ධිලාභී පවුල් වෙත රුපියල් 5,000ක දීමනාවක් ලබාදීමට රජය තීරණයකර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්