ශ්රී ලංකා පොලීසියේ උසස් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිබෙනවා.
මෙම ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇත්තේ මහජන ආරක්ෂක අමාත්යංශයේ ලේකම්වරයාගේ සහ රාජ්ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්පතිවරයා විසින්.
නව ස්ථාන මාරු කිරීම් අනුව, ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති එම්.ඩී.ආර්.එස් දමින්ද දකුණු පළාතේ සිට නැගෙනහිර පළාත් භාර ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති ධූරය සඳහා ද, ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති කේ. ඒ රෝහණ අපරාධ හා රථවාහන භාර ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති තනතුරේ සිට දකුණු පළාත් භාර ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති ධූරය සඳහා ද, වැඩ බලන ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති එල්.කේ.ඩබ්ලිව්.කේ සිල්වා නැගෙනහිර පළාතේ සිට අපරාධ හා රථවාහන භාර ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති ධූරය දක්වා මාරු කිරීම් කර තිබෙනවා.
මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්