අගමැති ඉවත් වීමට සූදානම්

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අගමැති ධූරයෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් බවට පක්ෂ නායකයින් හට දන්වා ඇත.

ඒ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය කියා සිටින්නේ, ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත් වී සර්ව පාක්ෂික රජයකට බලය ලබාදීමට සූදානම් බවට පක්ෂ නායකයන් වෙත දැන්වූ බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්