අරලියගහ මන්දිරය අසල මේ වනවිට විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් රැස්වී සිටින බව වාර්තා වෙයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අගමැතිධූරයෙන් ඉල්ලා අස්නොවන ලෙස බ#ලකරමින් ඔවුන්  විරෝධතාවය සිදුකරන බව වාර්තා විය.

www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්