අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අයත් රාජ්‍ය බැංකුවක පැවැති ගිණුමකින් රුපියල් මිලියන 40කට ආසන්න මුදලක් වරින් වර වංචනික ලෙස ලබාගත් බව කියන ඔහු ළඟින්ම සිටි නිලධාරියෙක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම නිලධාරියා මේ වන විට අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දැරූ සියලු කටයුතු වලින් ඉවත් කර තිබේ. අදාළ ගිණුමේ තිබූ මුදල් ඒ.ටී.එම්. කාඩ්පතක් උපයෝගී කර ගනිමින් ලබාගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරන ලද කාලයේදී ලබාගත් වැටුප මෙම ගිණුමට බැරවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

එහි පවතින මුදල් පිළිබඳව ඇතිවූ සැකයකින් අනතුරුව කළ පරීක්ෂණවලදී මෙම වංචාව හෙළිව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කලක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙසද කටයුතු කර ඇති මෙම නිලධාරියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ලේකම් ලෙසද කටයුතු කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්