පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාගැනීම සඳහා මේ මස 21 වැනි දින විරෝධතා  සංවිධානය කරන බව ලංකා වෘත්තිය සමිති සම්මෙලෙනය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව රට පුරා සියලු නගරවල සියයු කර්මාන්ත ශාලාවල සහ වැඩපිළිවෙළ විරෝධතා සංවිධානය කරන අතර ඒ ඒ ආයතනවල විරෝධාතා සඳහා සුදුසු වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමේ නිදහස සේවකයන්ට ලබාදෙන බව ද නිදහස් වෙළෙඳකලාප සහ පොදු සේවා සේවක සංගමයේ ලේකම් ඇන්ටන් මාකස් කොළඹදී පැවැසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්