මෙරට විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 900 කට වැඩි විදේශ විනිමය ආධාරයක් ලබා දී තිබෙනවා.

මීට පෙර ඉන්දියාව මෙරට විදේශ විනිමය සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ක ණය මුදලක් ලබාදීම්ට කටයුතු කර තිබුණා.

මේ අනුව එම ණය මුදල ට තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500ක ණය ආධාරයක් එකතු වනු ඇති.

මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ආසියානු නිෂ්කාශන බේරුම්කරණ රාමුව යටතේ ඉන්දියාවට ගෙවීමට තිබූ තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක ණය මුදලක් ගෙවීමේ කාලසීමාව දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්