කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් ලබන 10 වැනි දා සිදු කිරීමට නියමිතව ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙම කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයේදී අමාත්‍ය ධූර කීපයක් ද වෙනස් කෙරෙන අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරයේද වෙනසක් සිදුවන බව දැනගන්නට ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යධූරය දැනට ඉඩම් අමාත්‍යලෙස කටයුතු කරන එස්.ඒම්.චන්ද්‍රසේන මහතාට ලැබෙන ඇතැයි ඒම ආරංචි මාර්ග කියයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්