උකස් බැඳුම්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකළ හැකි උපරිම පොලී අනුපාත සම්බන්ධයෙන්, මුදල් නීති පනතේ නියෝග යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් නියෝගයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ණය ලබා දුන් දිනයේ සිට පළමු වසර 5 සඳහා ස්ථාවර පොලී අනුපාතිකයක් ද, ඉන් අනතුරුව පොලී අනුපාතය, මාසිකව සාමාන්‍ය බරිත ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතයට (AWPR)පදනම් අංක 200 (Basis Points)ක අගයක් එකතු කළ පාවෙන අනුපාතිකයක් විය යුතු බවත් එම නියෝගයේ දැක්වෙන්නේ.

එසේම එම පොලීය සෑම මාස 06කට වරක් නැවත සමාලෝචනය කෙරෙන බවත් සඳහන් වනවා.

මෙම නියමයන් 2022 ජනවාරි 01 දින සිට බලපැවැත්වෙනු ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්