දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ දමන ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලීමක් කර ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කර සිටියා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අඛණ්ඩව පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත්වීමට ගාස්තු ඉහළ නොදැමීම ද හේතුවක් යැයිද පාඩු ලබන ආයතනයක් ලෙස විවේචනයට ද ලක්වන්නේ යැයිද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇතැයි එම නිලධාරියා කියා සිටියේ.

බස් ගාස්තු ඉහළ යන්න යන්න ජනතාව දුම්රියට යොමුවීම ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් දුම්රිය ගාස්තු ද බස් ගාස්තුවට සමාන කරන ලෙස ඉල්ලා ඇති බව ද එම නිලධාරියා සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්