මේ වනවිට රට තුළ ඇත්තේ ගෑස්, කිරිපිටි, භූමිතෙල් පෝලිම් යුගයක් බව කවුරුත් දන්නා කරුණක්. පවතින අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හිඟය නිසා ජනතාවට සිදුව ඇත්තේ පැය ගණන් පෝලිම්වල සිට ගෑස්-කිරිපිටි-භූමිතෙල් මිලදී ගැනීමටයි.

මේ හේතුවෙන් ඊට රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ට ද තම රාජකාරි සිදුකරගැනීමට බාධාවක් වී ඇත්තේ ඔහුන්ටද මෙම පෝලිම් වල සිටීමට සිදුව තිබෙනවා.

පසුගිය දිනෙක එවැනි රාජ්‍ය සේවකයෙක් කිරිපිටි, ගෑස් පෝලිමේ සිටීම සදහා සිය ආයතනයෙන් නිවාඩු ඉල්ලා සිටි ඇති බවට වාර්තා වනවා.

මේ ඒ ආකාරයේ ජායාරූපයක්.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්