අද දිනයේ සිට සිමෙන්ති මිල ඉහළ දැමිමට දේශිය සිමෙන්ති සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක් රුපියල් 100කින් ඉහළ දමන බව එම සමාගම් සඳහන් කළේ.

සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1375කි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්