එළෙඹෙන නව වසර ජනතාවට “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා කැපවෙන පරිවර්තනිය වසරක් බවට පත්කරන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2022 වර්ෂය සඳහා වන සිය අලුත් අවුරුදු පණිවිඩය නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටිනවා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද නව අවුරුදු පණිවිඩය පහතින් දැක්වේ..

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්