සයිනොෆාම් එන්නත් මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 85ක මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එකඟ වී තිබෙනවා.

ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්