එහිදී දැකගන්නට ඇත්තේ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂිත වැටට එපිටින් ඇති කන්ඩියේ බිම වැතිරී හිදිමින් වේග සීමා ඉක්මවන රථවාහන රියැදුරන් නිරීක්ෂණය කිරීමට පොලිසිය කටයුතු කරන ආකාරයය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්