ආනයන හා අපනයන බහලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු සේවාව සියයට 20කින් වැඩ කිරීමට තීරණය කළ බව එක්සත් ලංකා බහලුම් ප්‍රවාහන රථ හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති සහන් මංජුල පවසනවා.

ඩීසල්මිල සියයට 10කින් වැඩි කිරීම හා බහලුම් ප්‍රවාහන රථ අමතර කොටස්,ටයර්,බැටරි හා ලිහිසි තෙල්වල මිල සියයට 50කින් වැඩි කිරීම හේතුවෙන් බහලුම ප්‍රවාහන රථ ගාස්තුව වැඩි කිරීමේ තීරණයට එළඹි බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

බහලුම් ගාස්තු වැඩිවීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී ආනයනික අතශ්‍යවශ්‍ය ආහර සහ ඖෂධ,අනෙකුත් භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යා හැකි බව ද ඔහු සඳහන් කර සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්