මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයන සේවා සඳහා අය කරන ගාස්තු ඉහළ දැමීමට යෝජනා වී ඇතැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ඒ අනුව වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු, රියදුරි බලපත්‍ර ගාස්තු, වාහන අංක තහඩු ගාස්තු සහ රියදුරු වෛද්‍ය සහතික ගාස්තු යන ප්‍රධාන සේවා ඇතුළු සේවා සේවා රැසක ගාස්තු සියයට 15 කින් ඉහළ දැමීමට යෝජනා වී ඇති බව කී එම නිලධාරියා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සපයන සේවා සඳහා වන ගාස්තු වසර 12 කින් ඉහළ දමා නොමැති බව ද සඳහන් කළේ.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ගාස්තු වසරකට වරක් සියයට 15 කින් ඉහළ දැමීමට 2017 වසරේ කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණ ද මේ දක්වා ඉහළ දැමීම කර නොමැති බවත් වාහන මිල ඉහළ යෑමට සාපේක්‍ෂව ලියාපදිංචි ගාස්තු ඇතුළු සෙසු ගාස්තු යාවත්කාලීන විය යුතු බවත් එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පැවසුවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්