රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබාදීම දෙසැම්බර් මස 23 වෙනිදා ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටිනවා.

එමෙන්ම ලබන වසරේ නැවත පාසැල් ඇරඹීම සිදුකරනු ලබන්නේ ජනවාරි මස 03 ව් වෙනිදායි.

ඒ අනුව මීට පෙර ප්‍රකාශයට පත්කළ පාසල් නිවාඩු දිනයන් වන දෙසැම්බර් මස 23 වෙනිදා දින සිට දෙසැම්බර් 27 දක්වා වූ දිනයන් ඉහත පරිදි සංශෝධනය වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්