ගෑස් සිලින්ඩර් ආශ්‍රිතව වාර්තා වන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යනය කිරීමේදී ගාස සිලින්ඩරයක පිපිරිමක් වාර්ථා වී නොමැති බැවින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්ෂණික පියවරයන් කිහිපයක් දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගෑස් සිලින්ඩරයට භාවිතා කරන රෙගුයුලේටරය, ගෑස් සැපයුම් නළය නිසි ප්‍රමිතියෙන් හා ගෑස් ලිප නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතු උපාංග වලින් සමන්විත බවට තහවුරු කර ගන්න.

එමෙන්ම දිරාපත්වූ ගෑස් උඩුන් භාවිතයෙන් වලකින ලෙසයි මහජනතාවට දැනුම් දී සිටින්නේ.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්