හිඟයකින් තොරව ප්‍රමාණවත් සහල් තොග පාරිභෝගිකයින් වෙත සැපයීමටත්,ආරක්‍ෂිත සහල් තොග පවත්වාගෙන යාමටත් හැකිවන පරිදි සහල් මෙක්ට්‍රික් ටොන් 100,000ක් දක්වා ආනයනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව රජයකින් රජයකට පදනම යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජය සහ මියන්මාර රජය අතර ඇතිකර ගනු ලබන ගිවිසුමක් මත පදනම්ව, මියන්මාරයෙන් සහල් මෙක්ට්‍රික් ටොන් 20,000ක්, මෙක්ට්‍රික් ටොන් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 460ක් බැගින් සීමා සහිතව ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව මගින් ආනයනය කිරීම පිණිස වෙළඳ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්