මත්පැන් සහ දුම්වැටි වල මිල ගණන් ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඉහල දැමීමට නියමිතව ඇති බවට වාර්තා වනවා.

පසුගිය වර්ෂයේදී මත්පැන් සහ දුම්වැටි මිල ගණන් සංශෝධනය කෙරුණේ නැහැ.

වාර්තා වන පරිදි දේශීය මත්පැන් ලීටරයක මිල රුපියල් 100ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ද, බිර බෝතලයක මිල රුපියල් 50කින් සහ දුම්වැටියක මිල රුපියල් 5-10ත් අතර ඉහල දැමිමට නියමිතව ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්