මත්@ද් රව්ය ජාවාරම්කරුවෙකු වෙන ‘බොබ් මාලි’ හෙවත් චමින්ද තාබෲ නමැති මත්@ද් රව්ය ජාවාරම්කරු, පොලිස් අත් අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා.

ඇල්පිටිය ප්රදේශයේ රැඳී සිටිය දී පොලිස් මත්@ද් රව්ය නාශක කාර්යාංශයේ නිලධාරින් පිරිසක් විසින් මෙම අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්