හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් කළ බව බන්ධ’ නාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක පවසනවා.

භාරත ලක්ෂ්මන් ප්‍රේමචන්ද්‍ර ඝා’ තන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හිටපු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වාට අධිකරණය විසින් ම’ රණ දඬු’ වම ලබාදුන්නා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්