ෆයි සර් එන්නත ළමයින්ට ලබාදීමට අදාළ කෙටුම්පත් සකස් කර ව සංගත රෝග පිළිබඳ අනු කමිටුවට ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්ය සංගමය විසින් ඒ සඳහා දැනටමත් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්ය සුරන්ත පෙරේරා මහතා කියා සිටියේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්